Termőföld-hasznosítási hirdetmény

TERMŐFÖLD-HASZNOSÍTÁSI HIRDETMÉNY

 

 

Cím

Hrsz

Művelési ág / minősítés

Terület

Minimum ár

Tarján

0222

legelő / 5

26.0844

Földalapú támogatás 80%-a

erdő / 5

4.0923

 

 

 1. Haszonbérlet időtartama

A haszonbérleti szerződés határozott időre, 2021. április 20-tól 2026. április 19-ig szól.

 

 1. Benyújtási határidő:
 2. április 15. (csütörtök) 14:00 óra

 

III.    Pályázat benyújtásának menete, ajánlatok értékelése:

 1. A haszonbérleti jogviszony létesítésére vonatkozóan írásban kell ajánlatot tenni, mely ajánlatot zárt borítékban postai úton kell megküldeni, vagy személyesen átadni a következő címre: Tarján Község Önkormányzata 2831 Tarján, Rákóczi u. 39. (továbbiakban: Önkormányzat). A borítékon a feladó alatt „Az ajánlat 2021. április 15. napja előtt nem felbontható” megjelölést fel kell tüntetni. Az ajánlat akkor minősül benyújtottnak, ha az legkésőbb a II. pont szerinti határidőig beérkezik.
 2. Az Önkormányzatnak jogában áll a jelen hasznosítási hirdetményt a fenti határidőn belül visszavonni, és a hasznosítás más módjáról dönteni, amelyről a meghirdetéssel azonos módon tájékoztatást tesz közzé. A visszavonás miatt kártérítési vagy kártalanítási kötelezettség az Önkormányzatot nem terheli.
 3. Az ajánlatnak a következőket kell tartalmaznia:
 4. a) az ajánlattevő földművesként, mezőgazdasági termelőszervezetként, pályakezdő gazdálkodóként történő nyilvántartásba vételéről szóló okirat másolatát;
 5. b) természetes személyazonosító adatokat (név, születési név, születési helye és ideje, anyja neve), adóazonosító jelet, lakóhelyet, bankszámlaszámot
 6. c) mezőgazdasági termelőszervezet esetében az aláírási címpéldányt vagy mintát, 30 napnál nem régebbi, a (cég)bíróság, vagy közjegyző által hitelesített cégkivonatot, bírósági nyilvántartásba vételről szóló határozatot, alapító okiratot vagy alapszabályt;
 7. d) mezőgazdasági termelőszervezet esetében az átláthatósági feltételek fennállásáról szóló, cégszerűen aláírt nyilatkozatot;
 8. e) nyilatkozatot arról, hogy az ajánlattevő a jelen hirdetményben közölt feltételeket és tájékoztatást maradéktalanul elfogadja;
 9. f) nyilatkozatot arról, hogy ajánlattevőnek nincs jogerősen megállapított és fennálló földhasználati díjtartozása;
 10. g) nyilatkozatot arról, hogy az ajánlattevőnek nincs köztartozása, az Önkormányzattal perben nem áll, és a hasznosítási hirdetményben közölt feltételeket maradéktalanul elfogadja;
 11. h) nyilatkozatot arról, hogy ajánlattevő vállalja, hogy a haszonbérleti jogviszony alapját képező területen a cserjés terület nagyságát nem engedi növekedni, illetve mindent megtesz annak érdekében, hogy javítsa a legelőként hasznosítható terület arányát;
 12. i) mindazon információkat, amelyeket az ajánlattevő fontosnak tart bármilyen szempontból (különösen a mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvény 46.§-ában foglaltak);
 13. j) ajánlatot tevő tudomásul veszi és hozzájárul adatainak kezeléséhez.
 14. Haszonbérleti jogviszony létesítésére a jogot a legjobb – legmagasabb haszonbérleti díj – ajánlatot tevő szerzi meg.
 15. Az Önkormányzat a döntést az ajánlatok beérkezési határidejét követő naptól számított 2 munkanapon belül hozza meg.
 16. Az ajánlatot benyújtókkal az Önkormányzat egyeztető tárgyalást folytathat le az eredményhirdetési határnapig, melyről az ajánlattevőket rövid úton értesíti (telefon, email).
 17. Az Önkormányzat szerződéskötési kötelezettsége az ajánlat elfogadásával keletkezik.
 18. Az ajánlattevő köteles az ajánlat elfogadásáról szóló értesítés kézhezvételétől számított 3 napon belül a haszonbérleti szerződést aláírni.

 

A hasznosítási hirdetménnyel kapcsolatban további információ Klinger Tamás polgármestertől szerezhető be:

e-mail: polgarmester@tarjan.hu

tel.: 06-34/372-613 vagy 06-30/9040-689

 

A mezőgazdasági földek forgalmával kapcsolatos releváns jogszabályok:

 1. a mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvény
 2. a mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvénnyel összefüggő egyes rendelkezésekről és átmeneti szabályokról 2013. évi CCXII. törvény
 3. az elővásárlási és előhaszonbérleti jog gyakorlása érdekében az adás-vételi és a haszonbérleti szerződés hirdetményi úton történő közlésére vonatkozó eljárási szabályokról szóló 474/2013. (XII. 12.) Korm. rendelet