2022. évi népszámlálás, számlálóbiztos-toborzás

FELHÍVÁS

a 2022. évi népszámlálás lebonyolításában közreműködő számlálóbiztosok jelentkezésére

Számlálóbiztosok jelentkezését várjuk a 2022. október–novemberben sorra kerülő országos népszámlálás terepen történő adatgyűjtési időszakára.

A népszámlálás Magyarország egyik legjelentősebb, mindannyiunk életét érintő adatgyűjtése. Segítségével pontos képet kapunk hazánk népességének nagyságáról, demográfiai jellemzőiről, nemzetiségi és vallási összetételéről, egészségi állapotáról, iskolázottságáról, foglalkoztatottságáról, háztartási és családi viszonyairól, lakáskörülményeiről. A népszámlálás során gyűjtött adatok alapvetően határozzák meg jövőnket, hiszen megbízható alapot adnak az országunkat, a településeinket és a lakókörnyezetünket érintő legfontosabb gazdasági, szociális és területfejlesztési döntések előkészítéséhez. Az országos összeírás sikeressége nagyban függ a számlálóbiztosok munkájától, felkészültségétől, kommunikációjától.

A számlálóbiztos feladata:

 • körzet bejárása, a körzethez tartozó címek felkeresése,
 • az adatfelvétel lebonyolítása, a népszámlálási kérdőív kitöltése az adatszolgáltatóval (ahol nem töltötték ki a kérdőívet interneten),
 • a címek pontosítása, esetleges új címek felvétele,
 • folyamatos kapcsolattartás a felülvizsgálóval.

Előreláthatólag 100–140 címen kell kérdőívet kitöltenie, tableten keresztül, amit a KSH biztosít az adatfelvétel idejére.

A munkavégzés időtartama: 2022. október 17. – november 20.

Követelmények a számlálóbiztossá váláshoz:

 • nagykorú, cselekvőképes személy,
 • saját eszköz megléte, internetelérés a felkészüléshez (PC, laptop, tablet stb.),
 • e-mail-cím, telefonszám.

A kiválasztásnál előnyt jelent:

 • legalább középfokú végzettség,
 • magabiztos számítógépes ismeret,
 • megfelelő tájékozódási, térképkezelési képesség,
 • az összeírás területén való helyismeret,
 • rugalmas időbeosztás és állandó elérhetőség.

A szerződéskötés feltétele:

 • a jelentkező kiválasztása,
 • az e-learning formában megvalósuló képzés sikeres teljesítése.

A 2022. évi népszámlálás települési munkáiban részt vevők feladatainak díjtételei a 362/2020. (VII. 23.) Korm. rendelet 3. melléklete tartalmazza.

Amennyiben a fenti feltételeknek Ön megfelel, és kedvet érez a népszámlálás lebonyolításában számlálóbiztosként közreműködni, kérjük, keresse fel a helyi népszámlálási felelőst Tarjáni Polgármesteri Hivatalban. Amennyiben bizonytalan az illetékes népszámlálási felelős személyében, kérjük, forduljon a helyi önkormányzathoz további információért!

A jelentkezési időszakról és határidőről, kérjük, érdeklődjön a Tarjáni Polgármesteri Hivatalban.

Bevezető és általános leírás a 2022. évi népszámlálásról

A 2021. évi népszámlálásról szóló 2018. évi CI. törvényt (a továbbiakban: népszámlálási törvény) módosította a veszélyhelyzettel összefüggő átmeneti szabályokról szóló 2021. évi XCIX. törvény, amelynek alapján, valamint a veszélyhelyzet idején alkalmazandó további védelmi intézkedésekről szóló 479/2020. (XI. 3.) Korm. rendelet módosításáról szóló 45/2021. (II. 5.) Korm. rendeletben foglaltak szerint a természetes személyekről és lakásokról nép- és lakásszámlálást kell tartani Magyarország területén, a 2022. október 1-jén 0 órakor fennálló állapot alapulvételével. Az adatfelvételt 2022. október 1. és 2022. november 20. között kell végrehajtani, az összeírásból kimaradt személyek és lakásuk pótösszeírását 2022. november 28-ig kell befejezni, az adat-előkészítési, adatfeldolgozási folyamat 2023. november 28-ig tart.

2022-ben tizenhatodik alkalommal kerül sor hazánkban népszámlálásra. Egyedülálló módon ez az egyetlen olyan adatforrás, amely egyidejűleg biztosítja a szükséges adatok teljességét és területi részletezettségét. A népszámlálás az egyetlen teljes körű adatfelvétel a népesség és a lakásállomány jellemzőiről.

A népszámlálás a háztartásokkal mint a társadalom legkisebb gazdasági egységeivel, valamint a családokkal mint a személyek legszorosabb rokoni közösségeivel, továbbá a lakásokkal és lakóépületekkel kapcsolatos információk segítségével egyaránt képes minden területi szintre vonatkozóan kielégíteni a hazai és a nemzetközi adatigényeket. A területi részletezettség lehetővé teszi, hogy országos, regionális, megyei, járási és településszinten bármilyen más tetszőleges, akár a településnél kisebb területi egységekre is adatok álljanak rendelkezésre. Az adatok elősegítik a helyi társadalom összetételének, térbeli jellemzőinek jobb megismerését, megalapozzák az egyes területekre vonatkozó döntés-előkészítést, döntéshozást, valamint kutatást és elemzést egyaránt.

A népszámláláskor gyűjtendő adatokat az Európai Unió 763/2008/EK népszámlálási keretrendelete és kapcsolódó végrehajtási rendeletei részletesen rögzítik. A magyar népszámlálásra vonatkozó legfontosabb szabályokat, köztük a gyűjtendő adatok körét a népszámlálási törvény írja elő. A népszámlálás végrehajtásáról a Kormány 362/2020. (VII. 23.) Korm. rendelete (a továbbiakban: végrehajtási rendelet), valamint a Kormány 67/2021. (II. 19.) Korm. rendelete intézkedik.

A népszámlálási törvény szerint az adatszolgáltatás kötelező. Az adatszolgáltatók kötelesek a népszámlálás körébe tartozó adatokat a valóságnak megfelelően megadni.

Az adatgyűjtés a modern kor igényeinek megfelelően interneten, a kérdőívek önálló kitöltésével, valamint elektronikus eszközt használó számlálóbiztosok közreműködésével valósul meg, papíralapú kérdőívek nélkül.

A népszámlálásra 2022. október 1. és november 28. között kerül sor.

A népszámlálás menete

A népszámlálás adatfelvételének eszmei időpontja 2022. október 1. nap 0 óra, az adatszolgáltatónak az erre az időpontra jellemző állapot szerint kell megválaszolnia a kérdőív kérdéseit. A népszámlálás végrehajtását megelőzően, 2022. szeptember 15. és szeptember 30. között a népszámlálás összeírási körébe tartozó valamennyi címre megérkezik a népszámlálásról szóló felkérőlevél. A levél tartalmazni fogja a népszámlálással kapcsolatos legfontosabb információkat, az adatszolgáltatási kötelezettségről szóló tájékoztatást, a válaszadás módjának lehetőségeit, valamint az internetes kitöltéshez szükséges belépési kódot.

A népszámlálásra 2022. október 1. és november 28. között kerül sor, ez az időszak három kisebb részre tagolódik:

 1. október 1. és 2022. október 16. között, az internetes önkitöltési időszakban az adatszolgáltatók kizárólag interneten keresztül, önállóan tölthetik ki a népszámlálási kérdőíveket.
 2. október 17. és 2022. november 20. között zajlik a számlálóbiztosi terepmunka, ekkor az adatszolgáltatás már csak a számlálóbiztosok közreműködésével, személyes interjúk által teljesíthető.
 3. november 21. és 2022 november 28. között kerül sor a pótösszeírásra. Ebben az időszakban már csak azon személyek írjuk össze, akik a számlálóbiztosok általi interjú keretében sem teljesítették adatszolgáltatási kötelezettségüket. Ekkor az összeírásból kimaradt személyeknek jelentkezniük kell a helyi népszámlálási felelősnél, akinek gondoskodnia kell az ő összeírásukról is.

A lakosság az adatszolgáltatási kötelezettségét három módon teljesítheti:

 • Az adatszolgáltatónak lehetősége van a kérdések megválaszolására interneten keresztül. Az első időszakban kizárólag az online önkitöltési módra lesz lehetőség. Az online kérdőíveket az adatgyűjtő rendszer október 16. éjfélig fogadja.
 • Az adatszolgáltató a kérdéseket megválaszolhatja személyesen a számlálóbiztosnak, aki az összeírás céljából 2022. október 17. és 2022. november 20. között keresi fel azokat a címeket (háztartásokat), ahonnan az önkitöltési időszakban nem érkezett elektronikus kérdőív. A számlálóbiztosok a sikeres kapcsolatfelvételt követően elektronikus eszközön valamennyi, a címen életvitelszerűen élő háztartástagról kitöltik a népszámlálási kérdőíveket.
 • Amennyiben az adatszolgáltató az előző két lehetőség közül egyikkel sem él, pótösszeírás során, a polgármesteri hivatalban jelentkezve, 2022. november 28. éjfélig megválaszolhatja a kérdéseket.

A helyi népszámlálási felelősök feladatai általánosságban

A népszámlálás a világ minden országában komoly szervezési feladat, a legnagyobb statisztikai célú adatgyűjtést jelenti. Végrehajtása Magyarországon mindig is a helyi közigazgatási szervek feladata volt, és a népszámlálási törvény most is így rendelkezik. A végrehajtási rendelet a polgármesteri hivatalok jegyzőjét, illetve a közös önkormányzati hivatalok jegyzőjét helyi népszámlálási felelősként nevesíti. A helyi népszámlálási felelős a népszámlálás végrehajtásának kulcsszereplője, ezáltal a végrehajtáshoz kapcsolódóan a kiterjedt feladatkörrel rendelkezik.

A számlálóbiztosi hálózat

A népszámlálás terepen történő adatgyűjtési tevékenységét a számlálóbiztosok látják el. A számlálóbiztosi hálózat létszámának meghatározására a 2021. évi Helységnévtárban közölt népességadatok, valamint a várható internetes önkitöltés figyelembevételével került sor. Ennek alapján a népszámlálás megfelelő szintű végrehajtásához a KSH országosan kb. 28 000 főben határozza meg a számlálóbiztosi hálózat létszámát. Minden polgármesteri és közös önkormányzati hivatal irányszámokat kap arra vonatkozóan, hogy hány számlálóbiztos szükséges a helyi népszámlálás lebonyolításához. A számlálóbiztosi létszámra vonatkozó irányszámok a települések polgármesteri hivatalaival, illetve a közös önkormányzati hivatallal kötött együttműködési megállapodásokban kerülnek rögzítésre.

A végrehajtási rendelet 3. § (1) bekezdés c) pontjában leírtak szerint „a KSH iránymutatása alapján a számlálóbiztosi hálózat létrehozása és folyamatos működtetése az adatfelvétel biztosítására, a számlálóbiztosi megbízási szerződések megkötése, a számlálóbiztosok igazoló okmányokkal, összeíráshoz szükséges, a KSH által biztosított elektronikai eszközökkel és segédanyagokkal, nyomtatványokkal való ellátása a helyi népszámlálási felelős feladata”. A jelentkezők előzetes kiválasztásához a KSH előre meghatározott kiválasztási és megfelelési szempontrendszert fogalmaz meg.

A szükséges alapismeretek, segédanyagok elsajátítása és elektronikus vizsga ugyancsak otthoni felkészülés keretében történt elvégzése, valamint a gyakorlófeladat sikeres teljesítése után a számlálóbiztosok feladata:

 • az adatfelvétel kezdete előtt az összeíráshoz szükséges, a KSH által biztosított elektronikai eszköz (tablet) és tartozékai, a számlálóbiztosi igazolvány, az összeíráshoz kapcsolódó nyomtatványok és segédanyagok átvétele;
 • a körzet bejárása, a körzethez tartozó címek felkeresése, szükség esetén címpontosítás, új címek felvétele, kapcsolatfelvétel az adatszolgáltatóval, tájékoztatás, a kérdőívek KSH által előírt módon való kitöltése;
 • folyamatos, ütemes előrehaladás, a címjegyzék vezetése, meghiúsulások dokumentálása;
 • folyamatos kapcsolattartás a felülvizsgálóval, rendszeres beszámoló a terepen tapasztaltakról;
 • megtagadások, rendkívüli esetek azonnali jelentése a felülvizsgálónak;
 • az adatfelvétel befejezését követően az összeírásra használt elektronikai eszköz (tablet) és tartozékai, számlálóbiztosi igazolvány, címjegyzék, egyéb nyomtatványleadása.

A számlálóbiztosok kiválasztása

A helyi népszámlálási felelős a számlálóbiztosok kiválasztásakor győződhet meg a jelentkező alkalmasságról. A jelentkezésnél előnyt jelent a középfokú végzettség, továbbá az, ha korábban részt vett népszámlálásban, mikrocenzusban, vagy más, KSH által végrehajtott lakossági adatfelvételben számlálóbiztosként, és munkáját jó minőségben végezte el.

Számlálóbiztos csak nagykorú, cselekvőképes személy lehet.

A számlálóbiztosi munkára jelentkezőknek az alábbi két pontban leírtakkal rendelkezniük kell:

 • saját eszközzel és interneteléréssel a felkészüléshez: rendelkezik olyan informatikai eszközzel, amelyen meg tudja tekinteni az e-learning-tananyagot és vizsgázni tud (PC, laptop, tablet stb.);
 • elektronikus és telefonos elérhetőséggel: a folyamatos és hatékony kapcsolattartás érdekében rendelkezik mobiltelefonnal és e-mail-címmel (ehhez külön költségkeret áll rendelkezésre).

A jelentkezők kiválasztásának feltételei:

 • legalább középfokú végzettség;
 • kizárólagosság: annak vállalása, hogy az adatfelvétel ideje alatt a KSH-n kívül más szervezet vagy személy részére az érintett címek és személyek esetében adatgyűjtést, valamint kereskedelmi ügynöki tevékenységet nem végez, illetve a sajtónak nem nyilatkozik;
 • magabiztos számítógépes ismeret: legalább alapvető vagy felhasználó szintű számítógépes ismeret, illetve érintőképernyős készülékek használatában való jártasság;
 • fizikai erőnlét, terhelhetőség: a számlálóbiztosi munkával járó napi folyamatos munkavégzés, és a jelentős fizikai, szellemi igénybevétel vállalása;
 • tanulási készség: a felkészülés során az új ismeretek önálló elsajátításának vállalása, és a vizsgázási kötelezettség tudomásul vétele;
 • motiváltság: elkötelezettség, érdeklődés a kérdezői munka, illetve a számlálóbiztosi munka iránt;
 • jó fellépés, beszédkészség: érthető, helyes beszéd, jó fogalmazókészség;
 • kapcsolatteremtő és kommunikációs készség, nyelvtudás: udvariasság, kedvesség, megfelelő meggyőző erő, a beszélőpartnerre koncentráló figyelem, idegen nyelv ismerete előnyt jelent;
 • empátia: a népszámlálás érdekeinek szem előtt tartása mellett, adott esetben az adatszolgáltató felmerülő problémájával való azonosulásra, együttérzésre való képesség;
 • lelkiismeretesség, precizitás: a pontos, alapos munkavégzés, illetve az útmutatások, határidők betartásának vállalása, vigyáz a rábízott tabletre és az egyéb kellékekre;
 • konfliktuskezelő készség: a kérdezői munkával járó, valamint az adatszolgáltatókkal kapcsolatos problémákat kezelésére való törekvés;
 • titoktartás: annak vállalása, hogy a kapott válaszokat bizalmasan kezeli, nem él vissza velük, nem adja át, nem mutatja meg harmadik személynek;
 • helyismeret, megfelelő tájékozódási, térképkezelési képesség: az összeírás területén, a településen való helyismeret;
 • rugalmas időbeosztás és állandó elérhetőség (mobiltelefon, e-mail-elérhetőség) az adatfelvétel időszakában;
 • annak tudomásul vétele, hogy bizonyos személyes adatait (név, számlálóbiztosi azonosító, elérhetőség) a KSH az általa működtetett informatikai rendszerben rögzíti, és a hivatal a Call Centerbe érkező megkeresés esetén az összeírási területén érintett adatszolgáltatónak azonosítás céljából megadhatja;
 • nemzetiségi területen előnyt jelent az adott nemzetiség nyelvének ismerete.

Előzetes felkészülés számlálóbiztosi munkára, szerződéskötés

A végrehajtási rendelet, valamint a 67/2021. (II. 19.) Korm. rendelet a népszámlálás végrehajtásában közreműködő egyes szereplők számára megfogalmaz a felkészüléssel, képzéssel kapcsolatos feladatokat és elvárásokat.

A számlálóbiztosi feladatra jelentkezőknek képzési kötelezettségük van. A számlálóbiztosok feladata az otthoni, egyéni felkészülés keretében a szükséges elméleti és gyakorlati alapismeretek elsajátítása és az elektronikus vizsga elvégzése. Az előzetes felkészüléshez szükséges, a KSH által előállított tananyagokat és egyéb oktatási segédleteket a helyi népszámlálási felelős küldi ki a képzések megkezdése előtt. A képzések indítása várhatóan 2022 szeptember elején kezdődik.

A számlálóbiztosok általi interjús lekérdezés kizárólag elektronikus eszközökkel történik majd, ami indokolja az eddigiektől eltérő képzési struktúra kialakítását minden szereplő számára. A felkészülés során – a megfelelő kérdezéstechnikai, kommunikációs és szakmai ismereteken túl – kiemelt hangsúlyt kap az eszköz- és rendszerhasználat a számlálóbiztosi tananyagokban, valamint a vizsgákban egyaránt. A felkészülés során tekintettel kell lennünk az éppen aktuális járványügyi helyzetre, a személyes jelenlétet, illetve kontaktust igénylő jelenlét kockázatosnak bizonyulhat a népszámlálás idején. Ennek tudatában a KSH az e-learning alkalmazásával megvalósítható egyéni felkészülést támogatja.

Az e-learningben történő egyéni felkészülést követően a jelentkezőknek vizsgát kell tenniük, ami az oktatási anyagban ismertetett legfontosabb tudnivalók elsajátítását ellenőrzi. Sikertelen vizsga esetén a jelentkező meghatározott időn belül újra próbálkozhat. Sikeres vizsgát követően történhet meg a szerződéskötés, valamint az elektronikai eszköz, segédanyagok, nyomtatványok átadása (átadás-átvételi nyilatkozat aláírása). Kizárólag a sikeres vizsgát tett jelentkezőkkel köthető szerződés a számlálóbiztosi feladatok ellátására. Sikeres vizsga és szerződéskötés után válik „aktív szereplővé” az adott számlálóbiztos a végrehajtás szervezésében.

A számlálóbiztosoknak az éles terepmunka megkezdése előtt meghatározott számú gyakorlókérdőívet is szükséges kitölteniük. A számlálóbiztos csak a – felülvizsgáló által ellenőrzött – gyakorlófeladatok teljesítése után kezdheti meg az éles adatfelvételt. A megfelelő színvonalú munkavégzést támogatva az önálló felkészülés és számonkérés írásbeli konzultációs lehetőséggel egészül ki, amely során az egyedi, legtöbb problémát jelentő kérdések megválaszolása történik. A terepmunka akkor kezdhető meg, ha az elméleti és a gyakorlati felkészülési feladatokat a számlálóbiztos elvégezte.